กฎเกณฑ์และข้อกำหนด

ทางเว็บไซต์ http://www.signaturethai.com จัดทำเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ข้อมูลบางส่วนของทางเว็บไซต์อาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในการควบคุมของทาง SignatureThai  ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทาง SignatureThai จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ทั้งสิ้น
SignatureThai ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ ระงับการใช้งานอันเนื่องมาจากการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ หรือ เหตุผลอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า